language  

Technologia

Istnieje wiele sposob?w artystycznego malowania ?cian. Korzystamy z klasycznej techniki al fresko, albo malujemy po surowym tynku.

Po podj?ciu ostatecznej decyzji , zaplanowaniu kompozycji i wykonaniu szkicu, przygotowujemy karton. Rysunek na nim we wszystkich detalach odtwarza zamys? przysz?ego malowania. Powierzchni? na kartonie dzieli si? na dzia?ki - dzienne normy. We W?oszech nazywa si? je giornata. Zarys przenosi si? na przygotowan? warstw? tynku za pomoc? kalki, odbitej z kartonu. Zaczynaj?c od g?ry ?ciany, unikaj?c ochlapania dolnej cz???i, nanosi si? warstw? wapiennego tynku, intonaco, wi??e sie on w ci?gu jednego dnia. Grubo?? intonaco, nanoszonych na dolne, przygotowawcze warstwy tynku waha si? od 5 do 8 milimetr?w. Intonaco nanosi si? na zmoczony wod? tynk i dok?adnie wyg?adza.

 Praca na surowym tynku jest dosy? pracoch?onna , wymaga wprawy i do?wiadczenia : w chwili kiedy p?dzel zaczyna drapa? podstaw? lub gdy jest zbyt du?o farby w jednym miejscu nale?y przerwa? malowanie , warstwa farby nie przeniknie w g??b i nie umocuje si?. Niezamalowana warstwa tynku, ?cina si? na ukos, na zewn?trz, now? cz??? nanosi si? korzystaj?c z poprzedniej warstwy.

W malowaniu fresku mo?liwe s? tylko znikome poprawki. W nieudanych fragmentach, miejscach, powtarzamy ca?y proces malowania.